Back

ⓘ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ; Türkiye Cumhuriyetinin ilk hukuk okulu olarak 1925 yılında Ankara’da Ankara Adliye Hukuk Mektebi ” adıyla kurulan, 1946 yı ..
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
                                     

ⓘ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ; Türkiye Cumhuriyetinin ilk hukuk okulu olarak 1925 yılında Ankara’da" Ankara Adliye Hukuk Mektebi ” adıyla kurulan, 1946 yılından itibaren Ankara Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak hizmet veren hukuk okuludur.

5 Kasım 1925te Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılan okul, cumhuriyet dönemi Türkiyesinin ilk yükseköğrenim kurumudur.

Ilk TBMM binasında öğretime baslayan Ankara Adliye Hukuk Mektebi, 1928 yılında ilk mezunlarını vermistir. Daha sonra adı Ankara Hukuk Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak değisen kurum, eğitim hizmetini günümüzde Ankara Üniversitesi’nin Cebeci kampüsünde sürdürür.

                                     

1.1. Tarihçe 1925 Öncesi Dönem

Ankara’da bir hukuk mehktebi açılması konusu Millet Meclisinde ilk Kastamonu Milletvekili Abdülkadir Kemali Bey tarafından dile getirilmistir. 16 Mart 1921’de Abdülkadir Kemali Bey, I. Dünya Savası’nda askere gönderildikleri için eğitimleri yarım kalan öğrenciler için Ankara’da Adalet Bakanlığı’na bağlı bir hukuk mektebi açılmasını öngören üç maddelik bir kanun teklifi vermis; ancak, teklif Maarif Encümeni Meclis Millî Eğitim Komisyonu tarafından bina, malzeme ve öğretmen bulunamadığı gerekçesi ile reddedilmistir.

Osmanlı Devletinde hakim-savcı yetistiren Mekteb-i Kuzzatın varlığına son verilmesinin ardından, hakim, müddeiumumi savcı, icra memuru, zabıt katibi, müstantik gibi adliye memurunun yetistirilmesi için bir hukuk mektebinin kurulmasına ihtiyaç duyulmustur. Bu bağlamda 1925 yılında Ankara’da bir hukuk okulu kurma isteği dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey’in girisimi ile gerçeklestirildi. Mahmut Esat Bey, 1925 yılı Bütçe Kanunu tasarısına, yargıç azlığı gerekçesi ile bir yatılı hukuk okulu açılması için ödenek koydurtmustu. 23 Subat 1925 günü Bütçe Kanunu Meclis Genel Kurulu’nda, uzun tartısmalardan sonra dört oyluk farkla Ankara Leyli yatılı Hukuk Mektebi’nin açılması kabul edilmistir. Hakim kadrolarındaki açıkları kapamak üzere kurulan kurum, bir fakülte değil, Adalet Bakanlığı bünyesinde yatılı bir meslek okulu niteliğinde idi ve öğretim kadrosu adliye erkanından olusuyordu. Mahmut Esat Bey’in olağanüstü çabası olmasaydı böyle bir karar alınamazdı. Adliye Vekili, Ankara’ya hukuk mektebi açılmasına itiraz eden milletvekillerini ikna edebilmek için bütün enerjisini, beceri ve kudretini, tatlı dil ve güler yüzünü kullanmıs ve mektebin kurulmasını kisisel çabalarıyla sağlamıstı. Bu nedenle Ankara Hukuk Mektebi’nin kurucusunun Mahmut Esat Bozkurt olduğunu söylemek yanlıs olmaz. Bu tartısmalar sırasında Cemil Bilsel, Ankarada bir hukuk okulu kurulması fikrini su sekilde ifade etmistir:

Merkez-i Cumhuriyette bulunuyoruz. Buranın bir Mekteb-i Hukuka behemehâl ihtiyacı vardır. Yapılacak tedrisattan bu muhit de istifade edecektir, yalnız talebe değil. Dünyanın en güzel inkılâbını yapmıs bir memlekette asrın hukukiyatı okunmaz olur mu, efendiler? Biraz da Istanbul’un ettiği istifade kadar Anadolumuz da maariften hissemend olsun.”

                                     

1.2. Tarihçe 1925-1927 Dönemi Ankara Adliye Hukuk Mektebi

Henüz binası, müdürü ve öğretim kadrosu bulunmadığı halde 1925 yılı yaz aylarında okula kayıt için basvuru alınmaya baslandı. Lise, yedi senelik idadi veya bir yükseköğrenim kurumu mezunları veya bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı olanlar sınavsız, lise öğrencisi olanlar veya lise muadili baska kurumlardan mezun olanlar ise oldukça zor bir sınavla okula kabul edildiler. Okula ilk olarak 301 öğrenci kayıt yaptırdı, içlerinden 75 öğrenci yatılı idi.

15 Eylül 1925 tarihinde Mahmut Esat Bozkurt Adalet Bakanlığı’nda okul müfredatının ve yönetiminin belirlenmesi amacıyla Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura, Sevket Memadali Bilgisin, Cemil Bilsel, Tevfik Kamil Koperler, Yusuf Kemal Tengirsenk, Süheyp Nizami Derbil, Hasan Saka, Refik Sayfdam, Sadri Maksudi Arsal ve Sükrü Kaya gibi dönemin önemli hukukçularından olusan bir komisyon olusturmustur.

                                     

1.3. Tarihçe Yapısı ve ilk müfredatı

Okul kurulduğu sırada henüz Ankara’da bir üniversite bulunmadığından herhangi bir üniversiteye bağlı değildi bu yüzden" fakülte ” adıyla değil" Ankara Adliye Hukuk Mektebi ” adıyla kurulmasına karar verildi. 3 yıllık olarak belirlenen okul müfredatında Mecelle’nin okutulmamasına karar verildi. Ilk kez Türk Hukuk Tarihi kürsüsü kuruldu," Usul-u Fıkıh” dersi ise kaldırıldı. Komisyon toplantısında en önem verilen konulardan biri de okulda izlenecek metottu. Gerek bilimsel arastırmada ve gerekse öğretimde tetkik ve tenkit arastırma ve elestirme metodu seçildi. Okulun ilk yıllarında Medeni Hukuk, Cezaiyat, Iktisat, Ilm-i Mali, Ticaret-i Berriye, Ticaret-i Bahriye, Devletler Umumi Hukuku, Devletler Hususi Hukuku, Idare Hukuku, Hukuk-ı Esasiye, Roma Hukuku ve Mukayeseli Kavanin, Siyasi Tarih ve Hukuk Tarihi kürsüleri bulunuyordu.

                                     

1.4. Tarihçe "Profesör" unvanının kullanılması

Okulda ders verecek hocaların akademik unvanlarının ne olacağı konusu da komisyonda uzunca tartısılmıstır. O dönemde üniversite hocalarına "müderris" deniyordu. Ancak müderris unvanının medreseyi çağrıstırdığını düsünen Ankara Hukuk Mektebi kurucuları kendilerine bu unvan ile hitap edilmesini istemiyorlardı. Akla gelen bir diğer sıfat muallim" idi. Ancak Istanbul Hukuk Fakültesi’nde "muallim" unvanının doçentliğe karsılık kullanılmasından dolayı, Istanbul’dan gelen Müderris Cemil Bilsel’in unvanının sanki doçentliğe düsürülmüs gibi algılanabileceği kaygısıyla bu unvan da kabul görmedi. Bu sebeplerle, Ankara Hukuk Mektebi’nin kurucuları ders verilecek kisilere" müderris ” yerine" profesör ” denmesine karar verdi. Böylece Ankara Hukuk Mektebi’nde öğretimin baslaması ile birlikte profesör" unvanı Türk yükseköğretim tarihinde ilk defa kullanılmıs ve kelime Türkçeye girmis oldu.

                                     

1.5. Tarihçe Ilk eğitim kadrosu ve açılıs

Mustafa Kemal Pasa," Profesörler Meclisi ” adını alan komisyonun fahri baskanlığına, basvekil Ismet Pasa ise" Türk Hukuk Tarihi fahri profesörlüğüne ” getirildi. Mahmut Esat Bey, Meclis Reisi görevini üstlendi ve" Ihtilaller Tarihi ” dersinin profesörlüğünü üstüne aldı. Istanbul Darülfünun müderrislerinden Cemil Bey, Reis Vekili yani fakülte dekan oldu. 11 profesörle eğitim-öğretim hayatına baslayan Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nin öğretim elemanı sayısı zamanla yirmilere çıkmıstır. Ankara Adliye Hukuk Mektebinin ilk yıllardaki kadrosu su sekildedir:

 • Tevfik Kâmil Bey Istanbul Mebusu - Roma Hukuku Profesörü
 • Cemil Bey Darülfünun Müderrisi - Hukuku Düvel Profesörü
 • Cemal Hüsnü Bey Gümüshane Mebusu - Iktisat Profesörü
 • Mazhar Nedim Bey - Deniz Ticareti Profesörü,
 • Veli Bey Hariciye Hukuk Müsaviri - Hukuku Medeniye Profesörü
 • Süheyp Nizami Bey Ziraat Bankası Umum Muamelât Müdürü - Hukuku Idare Profesörü
 • Sadri Maksudi Bey - Türk Hukuk Tarihi ve Hukuk Tarihi Profesörü
 • Fahri Ecevit - Tıbbi Adlî Profesörü
 • Nusret Bey Devlet Sûrası Reisi - Hukuku Hususiyeyi Düvel Profesörü,
 • Ağaoğlu Ahmet Bey Kars Mebusu - Hukuku Esasiye Profesörü
 • Sükrü Kaya Bey Mentese Mebusu - Iktisat Mezhepleri Profesörü
 • Mustafa Fevzi Bey Saruhan Mebusu - Fıkıh Tarihi Profesörü
 • Refik Bey Sıhhiye Vekili - Tıbbi adlî Profesörü
 • Saraçoğlu Sükrü Bey Izmir Mebusu - Iktisat-ı Nazarî Profesörü
 • Yusuf Kemal Bey Sinop Mebusu - Iktisat Profesörü
 • Sabri Sakir Bey Hukuk isleri Müdürü - Usulü Muhakemei Hukukiye Profesörü
 • Akçuraaoğlu Yusuf Bey Istanbul Mebusu - Tarihî Siyasi Profesörü
 • Bahaeddin Bey Darülfünun Müderrislerinden - Hukuku Ceza ve Usulü Cezaiye Profesörü
 • Sevket Memedali Bey Is Bankası Hukuk Müsaviri - Hukuku Ticaret Profesörü
 • Mahmut Esat Bey Adliye Vekili - Ihtilâller Tarihi Profesörü
 • Mustafa Seref Bey Burdur Meb’usu - Hukuku idare ve Hukuku Âmme Profesörü

Ankara Hukuk Mektebi 5 Kasım 1925 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1. Meclis Binası Genel Kurul Salonunda Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılmıstır. Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Adliye Hukuk Mektebinin açılısına atfettiği anlamı su sözlerle dile getirmistir:

"Cumhuriyetin merkez-i idaresinde bir Hukuk Mektebi açmak vesilesi bugünkü içtimaimizi ihzar etmis bulunuyor. Bugün sahit olduğumuz, hâdise, yüksek memur ve mütehassıs âlimler yetistirmek tesebbüsünden daha büyük bir ehemmiyeti haizdir. Senelerden beri devam eden Türk Inkılâbı, mevcudiyetini ve zihniyetini, hayat-ı içtimaiyenin mebnâsı olan yeni esasat-i hukukiyede tespit ve teyit etmek çaresine tevessül etmistir. Cumhuriyetin müeyyidesi olacak bu büyük müessesenin küsadında hissettiğim saadeti hiçbir tesebbüste duymadım ve bunu izhar ve ifade etmekle memnunum."

Açılıs konusmalarından sonra Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nin ilk dersini vermek üzere Hukuku Esasiye Profesörü Ağaoğlu Ahmet Bey Anayasa Hukukuna genel bir giris yaparak okulun ilk dersini vermis oldu. Tarihçi Prof. Dr. Ilber Ortaylı 5 Kasım 1925 tarihini hukuk eğitimimizde bir dönüm noktası olarak kabul etmektedir.

Ankara Hukuk Mektebi eski bir kurulus geleneğini takip etti, Tanzimat döneminde kurulan yüksekokullar ya Maarif-i Umumiye Nezareti’nin, ya da Istanbul Ticaret mektebi örneğinde olduğu gibi Ticaret ve Meadin Nezareti’nin bir-iki odasında kurulur, birkaç sene nezaretin içinde idare ederler, sonra ayrı bir binaya tasınırlardı. Ankara Adliye Hukuk Mektebinin ilk binası iki katlı ahsap bir bina olan ve telgrafhane olarak Kurtulus Savası boyunca önemli görevler üstlenen binadır. Yatılı öğrencileri de barındıran bu binanın, fakülte müdürüne ve diğer fakülte üyelerine ait iki de eklentisi vardır. 5 Kasım 1925 tarihinde okul açıldıktan sonra, telgraf binasının bosaltılması geciktiği için dersler bir ay kadar Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapıldı. Yatılı öğrenciler ise, okulun tadilat hazırlıkları yapılırken bir süre Yahudi Mahallesi’ndeki eski müstantik Mektebi’nde kaldılar. Tadilatlar tamamlanınca, eğitim Meclis binasından telgrafhane binasına; yurtlar da müstantik mektebinden, telgrafhanenin arka sokağında bulunan bir binaya tasındı. Yeni yurdun üst katındaki odalardan biri müdüre, birisi ise kalacak yer bulamayan hocalara ayrılmıstı. Medeni hukuk profesörü Veli Saltıkgil Bey ve ceza hukuku profesörü Baha Kaya Bey ev bulana kadar bu yurtta kalmıslardır. Yeni alınan yurt binası da yatılı 75 öğrenciyi barındırmakta yetersizdi. Bu nedenle binanın avlusuna 2 tane daha kerpiç bina yapıldı.

Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nin ilk yılındaki yatılı öğrencilerden biri olan ve sonradan 1948-1950 yıllarında Fakülte dekanı ve Ankara Üniversitesi Rektörü olarak görev yapacak olan Hüseyin Cahit Oğuzoğlu, yurt binasına yaptırılan bu 2 kerpiç bina ile ilgili olarak su anısını paylasır:

Binalar kıslayı andırıyordu. Yağmur yağdığı zaman yatakların basına semsiyeler açılır, herkes ıslanmamak için gerekli tedbirlere basvururdu. Burada kalan arkadasların odalar içerisinde semsiye açması nedeniyle son derece eğlenceli olaylar yasanmıstı”.

Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nin ilk öğrencileri birçok yönden tarihe tanıklık etmistir. TBMM, toplantı salonunu, kütüphanesini, zabıt kâtiplerini, matbaasını bir fakültenin kullanımına tahsis etmistir. Öğrenciler, gerek eski meclis binasında, gerekse eski Telgrafhane Müdürlüğü binasında öğrenim görürken, TBMM’nin bazı oturumlarını örneğin 17 Subat 1926 tarih ve 743 sayılı Türk Kanun-ı Medenisi ile 1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun görüsmelerini dinleyici sıralarından izlemislerdi. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu da TBMM’de kabul edilmeden Ankara Adliye Hukuk Mektebinde ders olarak okutulmaya baslanmıstır. 1925 yılı öğrencileri, Atatürk’ün Nutuk adlı eserinin 15-20 Ekim 1927 tarihinde okunduğu sırada TBMM’de hazır bulunmus ve 6 gün boyunca bu eseri canlı olarak dinlemislerdi. Mustafa Kemal Pasa da, kurulusundan itibaren Ankara Hukuk Mektebi’ne son derece önem vermis, dersleri ve sınavları sık izlemistir. Nitekim Mustafa Kemal Pasa, Sadri Maksudi’nin bir sınavına girmis, bu sırada sınavdaki öğrencilerden çok sınıfta bulunan hocalar ter dökmüslerdi. Ankara Hukuk Mektebi’nin ilk öğrencilerinin tanıklık ettiği baska bir tarihî olay da Istiklâl Mahkemeleri’ydi. Yurtta kalan öğrenciler sabah okula giderken Ulus meydanında ve Karaoğlan’da göğüslerinde paftaları, sehpada geceden asılmıs kimseleri görüyorlardı.                                     

1.6. Tarihçe 1927-1946 Dönemi Ankara Hukuk Fakültesi

1927 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Ankara Adliye Hukuk Mektebi, "fakülte" adını almıs ve Ankara Hukuk Fakültesi olarak isimlendirilmistir. Okula" fakülte” adının verilmesi ile Ankara Üniversitesi’nin temeli de atılmıs kabul edilir. Ilk kız öğrenciler 1927 yılından itibaren kabul edildi. 1925-1926 öğretim yılında kayıt yaptıran 300 öğrenciden 143’ü, 1927-1928 yılında derslerini tamamlayarak fakültenin ilk mezunları oldular. Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nin ilk öğrencilerinden olan Hüseyin Cahit Oğuzoğlu, 1928 yılında 1 numaralı diplomayı alarak mezun olmustur. Oğuzoğlu daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dekanlık ve Ankara Üniversitesi’nde rektörlük yapmıstır.

1928 yılından sonra okul kapıları lise mezunu olmayanlara kapatıldı ve sınavlar kaldırıldı. Bu durum öğrenci sayısını ve dershane ve yatakhane ihtiyacını giderek artırır. Nitekim üçüncü yıl bir dershaneye daha gerek duyulur. Maliye vekaletinden Çankırı Caddesine doğru inilen küçük sokakta sol kolda bulunan Mescit binası dershane olarak kullanılmaya baslanır. Üçüncü yıl telgrafhane binasındaki yemekhane, ikinci sınıf olarak kullanılır. Birinci sınıf ise mescitte kalır. Yemekhane ise bir ara Anafartalar Karakolu olan ve Adliye Vekaleti olarak kullanılan binaya yerlesir. Böylece okul iyice dağınık bir hale gelmistir. Bu dağınıklık eğitimi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple Dekan Cemil Bilselin girisimleriyle 1927 yılında yapımına baslanan ve ilkokul binası olarak tasarlanan Ankara Opera Binasının karsısında Iller Bankası binasının arkasında bululmaktadır bina, 1929 yılında hukuk eğitimine devam etmek üzere Ankara Hukuk Fakültesine verilir. Binanın müteahhiti ise Vehbi Koçtur. Yeni insa edilen binanın Ankara Hukuk Fakültesine tahsis edilmesinden sonra üç dershaneden ikisi yeni binanın en üst katında, biri orta katında yer alacak sekilde düzenleme yapılır. Dekan ve müdür odaları ile kitaplık, tek dershanenin bulunduğu orta katta yer alır. En alt kat ise büro ve diğer ihtiyaçları karsılanmasına ayrılmıstır. Eski telgrafhane binası ile yeni kiralanan evkaf apartmanlarının üst katı yatılı öğrenciler için yatakhane olarak kullanılır. 1928-1941 yılları arasında Ankara Hukuk Fakültesi olarak kullanılan bu bina, bir süre Ankara Kız Sanat Mektebi ve Ankara Yükseköğrenim Vakıf Kız Öğrenci Yurdu olarak hizmet görmüs daha sonra üst katları Ankara Müftülüğü tarafından kiralanmıs, bodrum katı ise, Vakıflar Genel Müdürlüğünce halka hizmet veren Asevi olarak kullanılmıstır. Su an Ankara Vakıf Eserleri Müzesi olarak hizmet vermektedir.

1940 yılında Ankara Hukuk Fakültesi Adalet Bakanlığı’ndan Millî Eğitim Bakanlığına devrolmus ve 3 yıllık olan eğitim süresi 4 yıla çıkarılmıstır. Ankara Hukuk Fakültesi 1941 yılında mimarlığını Recai Akçayın, müteahhitliğini Abdullah Ziya Kozanoğlunun yaptığı Cebeci yerleskesindeki binasına tasınmıstır. Ankara Hukuk Fakültesinin bugünkü binasının tamamlanması 1946 yılına kadar sürmüstür. 1945 yılında Ankara Hukuk Fakültesinde doktora eğitimi baslamıstır. Ankara Hukuk Fakültesinin Cebeci yerleskesine tasınmasından Iki yıl sonra da yanı basında Cebeci ortaokulu olarak düsünülen binaya Istanbul’daki Mekteb-i Mülkiye nakledildi. Iki okulun hocaları ekseriyetle müsterekti. Fakat talebesi bir arada ders görmemistir.

Ernst Hirsch 1943’te Ankara Hukuk Fakültesinde hocalığa baslamıs 1952’ye kadar hoca olarak faaliyette bulunmustur. Bu dönemde fakültede, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve Ticaret Hukuku derslerini vermistir.                                     

1.7. Tarihçe 1945 sonrası Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara Üniversitesinin 18 Haziran 1946 tarihinde kurulması ile birlikte Ankara Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesine hukuk fakültesi olarak bağlanmıstır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 1 Aralık 1954 tarihinde Türkiye Is Bankası tarafından Türkiyede banka, sigorta ve ticaret hukuku alanındaki bilimsel arastırma, inceleme ve yayınları gelistirmek ve Türk banka ve ticaret hukukunu, çağdas hukuk sistemleri arasında ileri bir seviyeye ulastırmak amacıyla Banka ve Ticaret Hukuku Arastırma Enstitüsü kurulmustur. 31.03.1979 yılında, Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan bir protokolle ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu kurulmustur. 2015 yılında kontenjanı 820den 650ye düsürülmüstür.

Günümüzde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde bulunan Anabilim Dalları sunlardır: Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı, Deniz Hukuku Anabilim Dalı, Is ve Sosyal Güvenlik, Hukuku Anabilim Dalı, Karsılastırmalı Hukuk Anabilim Dalı, Medeni Usul ve Icra-Iflas Hukuku Anabilim Dalı, Medeni Hukuk Anabilim Dalı, Roma Hukuku Anabilim Dalı, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı, Hukuk Tarihi Anabilim Dalı, Idare Hukuku Anabilim Dalı, Mali Hukuk Anabilim Dalı, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı.

                                     

2. Kütüphane ve Yayınlar

1950 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kütüphaneside 24 bin ciltlik kitap koleksiyonu ile ülkenin en büyük hukuk ihtisas kütüphanesine sahip olduğu görülür. Günümüzde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kütüphanesi 150 binden fazla kitap ile hukuk alanında Türkiyenin en büyük ihtisas kütüphanesidir. Ayrıca kütüphane bünyesinde nadir eserler koleksiyonundan olusan bir müze de mevcuttur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 3 adet kütüphane bulunmaktadır:

 • Adalet Meslek Yüksek Okulu Kütüphanesi
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi
 • Banka ve Ticaret Hukuku Arastırma Enstitüsü Kütüphanesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanan bilimesel dergiler sunlardır:

 • Ankara Law Review
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
                                     

3. Dekanlar

 • Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK - 1977-1980
 • Prof. Dr. Muharrem ÖZEN - 2016-
 • Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK - 1982-1985
 • Prof. Dr. Lale SIRMEN - 2000-2007
 • Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN - 1968-1970
 • Prof. Dr. Hikmet BELBEZ - 1954-1956
 • Prof. Dr. Arzu OĞUZ - 2013-2015
 • Prof. Dr. Hüseyin Cahit OĞUZOĞLU - 1948-1950
 • Prof. Dr. Faruk EREM - 1950-1952
 • Prof. Dr. Özcan ÇELEBICAN - 1988-1994
 • Prof. Dr. Adnan GÜRIZ - 1970-1970
 • Prof. Dr. Akif ERGINAY - 1961-1962
 • Ord. Prof. S. Sakir ANSAY - 1944-1946
 • Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - 1994-2000
 • Prof. Dr. Fırat ÖZTAN - 1985-1988
 • Prof. Dr. Ö. Ilhan AKIPEK - 1972-1974
 • Prof. Dr. Tuğrul ANSAY - 1974-1977
 • Prof. Dr. Muvaffak AKBAY - 1952-1954
 • Prof. Dr. Necip BILGE - 1960-1961
 • Prof. Dr. Hüseyin ALTAS - 2011-2013
 • Ord. Prof. Esat ARSEBÜK - 1941-1944
 • Prof. Cemil BILSEL - 1925-1934
 • Ord. Prof. Baha KANTAR - 1934-1941
 • Prof. Dr. Hicri FISEK - 1962-1964
 • Prof. Dr. Kudret AYITER - 1964 - 1966
 • Prof. Dr. Osman F. BERKI - 1956-1958
 • Prof. Dr. Yasar KARAYALÇIN - 1966-1968
 • Prof. Dr. Coskun ÜÇOK - 1958-1960
 • Prof. Dr. Ali Naim INAN - 1980-1982
 • Prof. Dr. Metin FEYZIOĞLU - 2007-2008
 • Prof. Dr. Mesut ALSAN - 1946-1948
 • Prof. Dr. Mustafa AKKAYA - 2008-2011
 • Prof. Dr. Erol CANSEL - 1970-1972
                                     

4. Mezunlar

 • Doğu Perinçek
 • Uğur Mumcu
 • Ece Temelkuran
 • Tülay Tuğcu
 • Kamil Tolon
 • Bülent Arınç
 • Ahmet Necdet Sezer
 • Deniz Baykal
 • Abdurrahman Yalçınkaya
 • Besir Atalay
 • Emine Ülker Tarhan
 • Adnan Menderes
 • Selahattin Demirtas
 • Sadullah Ergin
                                     

5. Dıs bağlantılar

 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Hukuk Mektebi açılısında yaptığı konusma metni
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Resmi Internet Sitesi
 • Hukukla.Net: Ankara Hukuk Internet Medyası