Back

ⓘ Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Sehircilik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlığına bağlı olarak çalısan, çevre ve sehircilik islerinden sorumlu olan baka ..
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Sehircilik Bakanlığı
                                     

ⓘ Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Sehircilik Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Sehircilik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlığına bağlı olarak çalısan, çevre ve sehircilik islerinden sorumlu olan bakanlıktır. 3 Mayıs 1920de kurulan Bayındırlık Bakanlığı ile 13 Ekim 1923te kurulan Imar ve Iskân Bakanlığı nın 1983 yılında Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı adı altında birlestirilmesi ile kurulmustur. 1991 yılında Çevre Bakanlığının kurulması; 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 9/8/1991 tarihinde kararlastırılmıstır. Çevre Bakanlığı ile 29 Haziran 2011de birlestirilip günümüzdeki ismini almıstır.

                                     

1. Görevleri

Çevre ve Sehircilik Bakanlığının görev ve yetkileri sunlardır:

 • Depreme karsı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüsüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak.
 • Çevrenin korunması, iyilestirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalısmaları yapmak, standart ve ölçütler gelistirmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede eğitim, arastırma, projelendirme, eylem planları ve kirlilik haritalarını olusturmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek ve izlemek, iklim değisikliği ile ilgili is ve islemleri yürütmek.
 • Millî Savunma Bakanlığının insaat millî ve NATO alt yapı hizmetleri ile Ulastırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla veya Cumhurbaskanlığı kararnameleriyle yapım yetkisi verilmis olan özel ihtisas isleri hariç talepleri halinde kamu kurum ve kuruluslarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, insa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak, yaptırmak ve denetlemek veya denetlenmesini sağlamak.
 • Kanunlarla ve Cumhurbaskanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yapı denetimi sistemini olusturarak 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak ve kamu kurum ve kurulusları tarafından yapılan veya yaptırılanlar da dahil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile mevzuata ve tekniğine uygunluk bakımından denetimini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini istemek ve sağlamak; yapılarda enerji verimliliğini artırıcı düzenlemeleri yapmak, buna iliskin faaliyetleri yönetmek ve izlemek; yapı malzemelerinin denetimine ve uygunluk değerlendirmesine iliskin is ve islemleri yapmak.
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin gelistirilmesi için çalısmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak.
 • Kamu mallarına iliskin politikaları tespit etmek amacıyla çalısma yapmak, Hazinenin özel mülkiyetindeki tasınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin edinim, yönetim ve elden çıkarılmasına iliskin islemleri yürütmek, kamu idarelerinin tasınmazları ile ilgili kayıt ve yönetim esaslarını belirlemek.
 • Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluslarına veya gerçek kisilere veyahut özel hukuk tüzel kisilerine ait olan tasınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçeklestirilecek olan yatırımlara iliskin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değisikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, basvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile isyeri açma ve çalısma ruhsatını vermek.
 • Mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek.
 • Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Cumhurbaskanınca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, millî güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine iliskin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değisikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve basvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek.
 • Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dısına çıkarılan alanlar dahil kentsel ve kırsal alan ve yerlesmelerde yapılacak iyilestirme, yenileme ve dönüsüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek; Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, sehirlerin ana giris düzenlemeleri gibi sehirlerin marka değerini artırmaya ve sehrin gelismesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulastırma, ruhsat ve yapım islerinin gerçeklestirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek; 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut Idaresi Baskanlığı tarafından yapılan uygulamalara iliskin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat islerini gerçeklestirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak.
 • Küresel iklim değisikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve politikaların belirlenmesi amacıyla çalısmalar yapmak.
 • Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve gelistirilmesine dair is ve islemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya iliskin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre olmasını desteklemek.
 • Yerlesmeye, çevreye ve yapılasmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, gelistirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak.
 • 23/9/1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve "Atatürk Kültür Merkezi Kurulması" Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile belirlenen Atatürk Kültür Merkezi alanını iyilestirme, güzellestirme, yenileme ve ihya etmek amacıyla; Kültür ve Turizm Bakanlığının da görüsü alınarak, bu alan için her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ile yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulastırma ve ruhsatlandırma islemleri ile diğer is ve islemlerin gerçeklestirilmesini sağlamak.
 • Bayındırlık ve iskân isleri ile ilgili sartname, tip sözlesme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak.
 • Konut sektörüne iliskin strateji gelistirme ve programlama is ve islemlerini yürütmek, yapı kooperatifçiliğinin gelismesini sağlayacak tedbirleri almak ve 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı Iskân Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen görevleri yapmak.
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası çalısmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluslarla isbirliği halinde yürütmek.
 • Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik olusturan veya olusturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalısmalarını yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak.
 • Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluslarla isbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek.
                                     

2. Bağlı birimler

Merkez teskilatı

 • Yapı Isleri Genel Müdürlüğü
 • Yüksek Fen Kurulu Baskanlığı
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Eğitim ve Yayın Dairesi Baskanlığı
 • Rehberlik ve Teftis Baskanlığı
 • Strateji Gelistirme Baskanlığı
 • Altyapı ve Kentsel Dönüsüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dıs Iliskiler Dairesi Baskanlığı
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
 • Basın ve Halkla Iliskiler Müsavirliği
 • Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
 • Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi, Izin ve Denetim Genel Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Dairesi Baskanlığı
 • Hukuk Müsavirliği
 • Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 • Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
 • Personel Dairesi Baskanlığı

Tasra teskilatı

 • Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri
 • Il Çevre ve Sehircilik Müdürlükleri

Sürekli kurullar ve bağlı kuruluslar

 • Iller Bankası
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Emlak Katılım Bankası
 • Toplu Konut Idaresi Baskanlığı